1-3 werkdagen levertijd - Gratis verzenden vanaf 75 euro binnen Nederland

Algemene voorwaarden webshop Systerfashion

 1. Artikel 1 – Definities
  1. Consument: de natuurlijke persoon die een koopovereenkomst sluit met de hierna te omschrijven partij ondernemer en daarbij niet handelt vanuit zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
  2. Ondernemer: de rechtspersoon die producten op afstand aanbiedt aan de consument.
  3. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die ondernemer en consument met elkaar afsluiten binnen het door ondernemer opgezette systeem voor het kopen van producten op afstand, waarbij steeds gebruik wordt gemaakt van technieken voor communicatie op afstand.
  4. Bedenktijd: de bedenktijd betreft de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
  5. Herroepingsrecht: het herroepingsrecht stelt de consument in staat om binnen de door ondernemer vastgestelde bedenktijd af te zien van de voorgenomen koop op afstand.
 1. Artikel 2 – Gegevens van de ondernemer

Handelsnaam:

SYSTER FASHION

Hoofdvestiging:

MAATJE MEER? NOU EN!

Vestigingsadres van de ondernemer:

Ledelplein 1, 4501 BM, Oostburg, Nederland.

Bezoekadres van de ondernemer:

Ledelplein 9, 4501 BM, Oostburg, Nederland.

Telefoonnummer: 0031 (0)117 85 23 09

Telefonisch bereikbaar op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Email: info@systerfashion.nl

Aanvullende bedrijfsgegevens van de ondernemer:

KvK-registratie: 20143431

BTW ID: NL001556597B22

 1. Artikel 3 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen consument en ondernemer op afstand gesloten koopovereenkomsten via het door ondernemer georganiseerde systeem: www.systerfashion.nl/winkel.
  2. Het Nederlandse recht is van toepassing op alle koopovereenkomsten die tussen ondernemer en consument worden gesloten via het door ondernemer aangeboden platform www.systerfashion.nl/winkel.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle door derden, via het door ondernemer georganiseerde platform www.systerfashion.nl/winkel, aangeboden producten/diensten.
  4. Bij het eventueel komen te vervallen van één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden geldt dat de resterende bepalingen onverminderd van kracht blijven.
  5. Onduidelijkheden over de inhoud van één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden en/of onvoorziene situaties worden in ‘de geest’ van deze algemene voorwaarden afgehandeld.
 1. Artikel 4 – Aanbod
  1. Indien een product door ondernemer onder bepaalde voorwaarden wordt aangeboden of wanneer er sprake is van een beperkte geldigheidsduur voor een actie en/of product zal dit nadrukkelijk worden gecommuniceerd. Eventuele vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor de ondernemer.
  2. De door ondernemer aangeboden producten kennen een voldoende gedetailleerde beschrijving op basis waarvan de consument zich een oordeel kan vormen over de aangeboden producten. Eventuele vergissingen of fouten hierin zijn niet bindend voor de ondernemer.
  3. De door ondernemer gebruikte afbeeldingen in de productinformatie vormen een waarheidsgetrouwe weergave van het product op basis waarvan de consument tot een weloverwogen oordeel over het product kan komen. Eventuele vergissingen of fouten hierin zijn niet bindend voor de ondernemer.
  4. Uit elk aanbod op www.systerfashion.nl/winkel blijkt duidelijk welke rechten en verplichtingen gelden voor de consument bij aanvaarding van het aanbod. Dit betekent:
 • Informatie over de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt;
 • Vermelde prijzen op www.systerfashion.nl/winkel zijn inclusief BTW;
 • De hoogte en toepassing van verzend- en retourkosten wordt aangegeven door de ondernemer. Bij verzending binnen Nederland geldt voor orders boven een bedrag van €75,00 dat verzending voor de consument kosteloos is. In alle gevallen zijn retourkosten volledig voor rekening van de consument;
 • Voorwaarden voor herroepingsrecht. Voor herroeping door de consument geldt een bedenktermijn van 14 kalenderdagen na ontvangst. Na het verstrijken van deze bedenktermijn geldt dat de consument het aanbod dient te aanvaarden; 
 • Betaalmogelijkheden en betalingstermijn;
 • Aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

Voor alle bepalingen zoals vermeld in artikel 4 lid 4 geldt telkens dat eventuele fouten niet bindend zijn voor ondernemer.

 1. Artikel 5 – De overeenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod via www.systerfashion.nl/winkel heeft geaccepteerd en aan de daarbij door ondernemer gestelde voorwaarden voor het plaatsen van een bestelling heeft voldaan.
  2. Ondernemer bevestigt via www.systerfashion.nl/winkel aan consument de aanvaarding van het aanbod te hebben ontvangen. Tot die tijd behoudt consument zich het recht de overeenkomst te beëindigen.
  3. De ondernemer draagt zorg voor een beveiligde web omgeving waarbinnen consument zijn bestelling kan plaatsen en betalen.
  4. De ondernemer zal ten laatste bij de bezorging van de door consument geplaatste bestelling de volgende informatie schriftelijk communiceren:
 • Het bezoekadres van de vestiging;
 • Voorwaarden en uitsluitingsgronden van het herroepingsrecht;
 • Informatie met betrekking tot garantie en service na aankoop;
 • De kostprijs van het geleverde product inclusief belastingen, bezorgkosten en bevestiging van de door consument gebruikte betaalwijze.
 1. Artikel 6 – Herroepingsrecht
  1. Indien de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht geldt een bedenktermijn van 14 kalenderdagen. Binnen deze termijn kan de consument zijn bestelling retourneren aan de ondernemer en de overeenkomst tot koop op afstand beëindigen. De bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst door de consument.
  2. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht kan deze dit aangeven via het door de ondernemer toegezonden retourformulier. Bij het retourneren van producten geldt dat artikelen in onbeschadigde, originele staat en verpakking en binnen de gestelde bedenktermijn van 14 kalenderdagen aan de ondernemer dienen te worden toegezonden.
  3. Na ontvangst van de door de consument gedane retourzending stuurt ondernemer een ontvangstbevestiging naar het door de consument opgegeven emailadres.
  4. Terugbetaling van geretourneerde producten door de ondernemer aan de consument gebeurt met dezelfde betaalwijze die door de consument is gebruikt bij het plaatsen van de bestelling. Via Ideal-betaling stort de ondernemer binnen 14 dagen na het versturen van de ontvangstbevestiging van de retourzending het volledige aankoopbedrag terug op het door de consument verstrekte rekeningnummer. 
  5. De kosten voor het retourneren van een bestelling komen volledig voor rekening van de consument.
 1. Artikel 7 – Prijzen
  1. Alle productprijzen op www.systerfashion.nl/winkel zijn inclusief BTW.
  2. Prijzen en/of acties waarbij een beperkte geldigheidsduur wordt vermeld, zullen tijdens de vermelde geldigheidsduur uitsluitend kunnen worden gewijzigd als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 1. Artikel 8 – Levering
  1. De ondernemer ziet toe op een zorgvuldige uitvoering van bestellingen. Producten worden door ondernemer voldoende stevig verpakt aan de door de ondernemer geselecteerde bezorgdienst aangeboden.
  2. Bestellingen worden geleverd op het door de consument aan de ondernemer doorgegeven afleveradres.
  3. Indien een bestelling niet of niet volledig geleverd kan worden ontvangt de consument hiervan, binnen 5 dagen na het plaatsen van zijn bestelling, bericht van de ondernemer en wordt er gezocht naar een passende oplossing.
  4. Tot het moment dat de bestelling bij de consument wordt afgeleverd is de ondernemer verantwoordelijk voor eventuele risico’s op beschadiging tijdens het transport.
 1. Artikel 9 – Klachten, Service & Garantie
  1. De ondernemer staat ervoor in dat producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, redelijke eisen van deugdelijkheid en de bestaande wettelijke bepalingen ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst tussen consument en ondernemer.
  2. Eventuele door de consument geconstateerde tekortkomingen aan een product en/of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 kalenderdagen door de consument aan de ondernemer te worden gemeld.
  3. De ondernemer zorgt ervoor dat een door de consument ingediende klacht binnen 14 kalenderdagen na ontvangst worden beantwoord. Ondernemer zoekt samen met de consument binnen 4 weken naar een passende oplossing voor de klacht.
  4. De consument kan geen aanspraak maken op een eventuele garantieregeling wanneer deze zelf aanpassingen heeft gemaakt of door derden aanpassingen heeft laten maken aan het betreffende product. Onzorgvuldige behandeling van het product door de consument zal eveneens resulteren in het vervallen van eventuele garanties.